* Vul a.u.b. het verplichte veld aan

Thank You

Thank you for enrolling in Best Western Rewards®. Your membership materials will be sent shortly.

Word lid van Rewards

Login informatie

PERSOONLIJKE INFORMATIE

Adres

Contact

Spaarvoorkeur

Communicatie voorkeur

Ik wil promoties en marketingmateriaal ontvangen van Best Western

Ik wil promoties en marketingmateriaal ontvangen van externe partners van Best Western.

Privacy beleid

Privacy beleid

LAATST GEWIJZIGD: september 2016

BEST WESTERN INTERNATIONAL, INC.

Best Western International, Inc. (hierin aangeduid als "BWI," "wij" en "ons") streeft ernaar om uw privacy te beschermen en wil dat u bekend bent metde manier waarop wij Persoonlijke Informatie (als hierna omschreven) verzamelen, gebruiken en openbaar maken. Verwijzingen naar “BWI,” “wij” en “ons” in dit gehele Beleid, afhankelijk van de context, verwijzen naar BWI en elke dochteronderneming van BWI gezamenlijk.

Door gebruik te maken van deze website of een mobiele applicatie (“Site”), het verschaffen van Persoonlijke Informatie (als hieronder omschreven) aan BWI, of door op een andere manieraan te geven dat u akkoord gaat met het ontvangen van marketing- of andere informatie van ons stemt u in met alle handelingen die wij verrichten met betrekking tot uw Persoonlijke Informatie als uiteengezet in dit Beleid. Als u niet akkoord gaat met de voorwaarden van dit Beleid, maak dan geen gebruik van de Site of verschaf geen Persoonlijke Informatie aan BWI via onze Site of op een andere manier.

Dit Beleid geeft geen beschrijving van het verzamelen, gebruik of openbaarmaking door derden, waaronder derden die hotels en panden onder het merk Best Western® bezitten en exploiteren ("Gelicentieerde Hotels"), en door aangesloten organisaties van derden die toestemming hebben omGelicentieerde Hotelsonder een sublicentie buiten de Verenigde Staten in diverse landen en gebieden over de hele wereldte exploiteren ("Aangeslotenen"). Wij maken u erop attent datGelicentieerde Hotels en Aangeslotenen onafhankelijke entiteiten zijn die noch bezit zijn van noch aangestuurd worden door BWI ofDochterondernemingen van BWI. Gelicentieerde Hotels en Aangeslotenen kunnen een eigen privacybeleid hebbendat af kan wijken van dit Beleid.De privacypraktijken van Gelicentieerde Hotels of Aangeslotenenkunt u nalezen in hun respectievelijke privacybeleid, niet in dit Beleid.

Waar het bij dit Beleid gaat om het geven van een zo breed mogelijke beschrijving van onze activiteiten op het gebied van gegevensverwerking wereldwijd, kan het zijn dat deze activiteiten in sommige landen beperkter zijn als gevolg van beperkingen in hun wetgeving. Voor zover de hierin beschreven activiteiten niet toegestaan zijn op grond van de wetten van uw land, staat of provincie, gaat u ermee akkoord dat het resterende deel van dit Beleid dat wel toegestaan is, van toepassing zal zijn tot wat maximaaldoor de wet toegestaan is.

PERSOONLIJKE INFORMATIE DIE WIJ VERZAMELEN

BWI kan "Persoonlijke Informatie" van u verzamelen, dat wil zeggen:informatie de u alseen individu identificeert en op grond waarvan u geïdentificeerd kunt worden. Wij kunnen bijvoorbeeld de volgende informatie verzamelen:

 • contactgegevenszoals uw naam, postadres, e-mailadres en telefoonnummer;
 • creditcardnummer of een ander nummer van een betaalrekening, factureringsadres en andere informatie omtrent betaling en facturering (“Betalingsgegevens”);
 • gegevens van leden van het Best Western Rewards®("BWR®") loyaliteitsprogramma,gebruikersgegevens van uw online account, profiel- of passwordgegevens en lidmaatschap van een frequent flyer- ofreizigersprogramma;
 • verslagen en kopieën van uw correspondentie als u contact met ons opneemt;
 • informatie die nodig is om aan special verzoeken te voldoen (bijv.gezondheidsomstandigheden die een specifieke accommodatie vereisen);
 • informatie over het verblijf van gasten, waaronder de hotels waar u heeft gelogeerd, aankomst- en vertrekdatum en goederen en diensten die u heeft afgenomen;
 • informatie verzameld door middel van een gesloten televisiecircuit, sleutelkaart en andere beveiligingssystemen; en
 • in sommige gevallen, informatie met betrekking tot de kredietstatus van klanten.

Wij kunnen Persoonlijke Gegevens verzamelen uit diverse bronnen,waaronder:

 • de Site;
 • reserveringscentra en callcenters;
 • social media and brand channels (bijv. Facebook, Twitter);
 • Dochterondernemingen van BWI enGelicentieerde Hotels, Aangeslotenen of andere derden; or
 • wanneer u deze op een andere manier vrijwillig aan ons verstrekt, waaronder in verband met ons loyaliteitsprogramma (i.e. BWR).

Wij kunnen ook Persoonlijke Informatie die wij verzamelen combineren met publiekelijk beschikbarePersoonlijke Informatie enPersoonlijke Informatie die wijvan anderen ontvangen ofwaarnaar wij verwijzen. Het verzamelen en gebruik vanPersoonlijke Informatie, hetzij afzonderlijk of in combinatie, gebeurt in overeenstemming met en ten behoeve van de doeleinden die beschrevenzijn in dit Beleid.

Als u vrijwillig "Gevoelige Informatie" (bijv.Persoonlijke Informatie die verband houdt met uw gezondheid) met ons deelt, zal die informatie uitsluitend gebruikt worden voor zover noodzakelijk om aan specialeverzoeken te voldoen (bijv.gezondheidsomstandigheden die een specifieke accommodatie vereisen). Als u bijvoorbeeld vrijwillig een gezondheidsgerelateerde wens aan ons doorgeeft, kunnen wij deze informatie bewaren en gebruiken zodat eenGelicentieerd Hotel een kamer met de juiste voorzieningen ter beschikking kan stellen. Wij verzamelen of bewaren geen Gevoelige Informatie tenzij deze vrijwillig door u wordt verschaft. Door het verschaffen van dergelijkeGevoelige Informatiegaat u uitdrukkelijk akkoord met het door ons verzamelen, verwerken en bewaren van die informatie in overeenstemming met de voorwaarden van dit Beleid.

Best Western Rewards® (“BWR®”) Programma

Om lid te worden het BWR-programma moet u ons enigePersoonlijke Informatie verstrekken, zoals uw naam, e-mailadres, postadres en telefoonnummer, die nodig is voor het aanmaken en beheren van uw account, het beheren van het BWR-programmaen het aan u verschaffen van de voordelen van het BWR-programma. 

Door lid te worden of te zijn van het BWR-programma gaat u akkoord met de BWR-voorwaarden (beschikbaar op www.Bestwesternrewards.com) en geeft u uitdrukkelijke schriftelijke toestemming voor alle handelingen die wij verrichten met betrekking tot uw Persoonlijke Informatie in overeenstemming met dit Beleid. Door het blijven gebruiken van de Site na afloop van het lidmaatschapvan het BWR-programma geeft u impliciet toestemmingvoor alle handelingen die wij verrichten met betrekking tot uw Persoonlijke Informatie in overeenstemming met dit Beleid.

HOE WIJ DE PERSOONIJKE INFORMATIE DIE WIJ VERZAMELEN GEBRUIKEN

BWI verzameltPersoonlijke Informatie over gasten, bezoekers van de Site en anderen, zodat we een ervaring kunnen aanbieden die beantwoordt aan de wensen van deze personen. BWI kanPersoonlijke Informatie verzamelen, gebruiken en openbaar maken voor een of meer dan een van de volgende doeleinden:

 • Voldoen aan reserverings- of informatieverzoeken. Om te voldoen aan uw verzoeken zoals het afronden van een creditcardtransactie of het maken van een reservering bij een Gelicentieerd Hotel wereldwijd via ons centrale reserveringsysteem, of het op uw verzoek toezenden van marketings-, informatie- of andere nieuwsbrieven aan u (en om deze nieuwsbrieven en de Site in overeenstemming met uw voorkeuren te personaliseren). Als uw bijvoorbeeld een reservering maakt via het centrale reserveringssysteem van BWIkunnen wij Betalingsgegevens van u verzamelen, en kunnen wij dergelijke Betalingsgegevens gebruiken en openbaar maken om uw reservering uit te voeren. BWI onderhoudt een wereldwijd toegankelijke website, callcentersen computers met gegevensbestanden in de Verenigde Staten en andere locaties over de hele wereld, die bestemd zijn om BWI te helpen haar bedrijf uit te oefenen en de exploitatie en het onderhoud van haarcentrale reserveringssysteem te faciliteren.
 • Lidmaatschapsprogramma’s. Om vrijwillige lidmaatschapsgrogramma’s, waaronder loyaliteitsprogramma’s als BWR, waarmee leden beloningen kunnen verdienen en punten of tegoeden in verband met deze programma’s kunnen inwisselen, te beheren en te exploiteren. Lees de volledige Programmavoorwaarden
 • Best Western Travel Card®. Om een Best Western Travel Card, een kaart met een opgeslagen tegoed dat ingewisseld kan worden voor de kosten (kamerprijs en van toepassing zijnde belastingen) van een verblijf bijGelicentieerde Hotels over de hele wereld, te verwerken en te verzenden. Wijkunnen uw Persoonlijke Informatie ook gebruiken waar nodig omuw gebruik van en inwisselen van tegoedenop een Best Western Travel Card toe te staan. Voor alle voorwaarden verbonden aan de Best Western Travel Card, zie Travelcard.Bestwestern.com.
 • Administratieve en Andere Mededelingen. Om u belangrijke informatie metbetrekking tot de Site, veranderingen in onze voorwaarden, ons beleiden andere administratieve informatie (bijv. informatieover uw reisreserveringen, zoals reserveringsbevestigingen) te kunnen toezenden. Wij kunnen uw Persoonlijke Informatie ook gebruiken om te bepalen of u in aanmerking komt voor en/of u, indien u daarvoor toestemming hebt gegeven, te informeren over producten, programma’s, verbeteringen, events, speciale aanbiedingen en diensten van BWI, Dochterondernemingen van BWI, en derden (waaronder Gelicentieerde Hotels en Aangeslotenen) die van belang kunnen zijn voor u. Zie de afdeling “Uw Keuzes” verderop in dit Beleid voor meer informatie.
 • Acties. Om sweepstakes, wedstrijdenof andere marketings- of promotionele activiteiten (tezamen "Acties") te organiseren. Wij vragen u in het bijzonder om bepaalde Persoonlijke Informatie wanneer u zich opgeeft voor of deelneemt aan een dergelijke Actie en, indien van toepassing, een prijs wint, en wij gebruiken dergelijkePersoonlijke Informatie om de Actie te beheren. Deelname aan deze Acties is geheel vrijwillig en u heeft de keuze om al dan niet uw Persoonlijke Informatie te verstrekken. U dient de spelregels (voor zover hier sprake van is) van elke Actie waaraan u deelneemt zorgvuldig te bestuderen, omdat deze aanvullende informatie kunnen bevatten over het gebruik van uw Persoonlijke Informatiedoor BWI. Voor zover de regels van de Actie met betrekking tot de behandeling van uw Persoonlijke Informatie in strijd zijn met dit Beleid prevaleren de spelregels van de Actie.
 • Enquêtes. Om enquêtes te houden of te faciliteren en u te vragen om enquêtes tebeantwoorden om betere producten en diensten te kunnen aanbieden aan gasten en bezoekers van de Site. Invullen van enquêtes of vragenlijsten is op strikt vrijwillige basis.
 • Klantenservice. Om vragen van klanten bij de klantenservice te volgen, te verwerken en hierop te reageren en om de beleving van de klant te verbeteren. Wij kunnen uw Persoonlijke Informatie ook doorgeven aan externe dienstverleners, Aangeslotenen en Gelicentieerde Hotels om deze derden in staat te stellen omvragen van klanten te volgen, te verwerken en hierop te reageren.
 • Interne Zakelijke Doeleinden. Voor onze interne zakelijke doeleinden zoalshet analyseren van gegevens, controles, het ontwikkelen van nieuwe producten, verbeteren van de Site, de verbetering van onze diensten, het identificeren van gebruikstrends en bezoekpatronen, bepalen hoe effectief onze Acties zijn, en het voldoen aan contractuele verplichtingen (zoals een contractuele verplichting met betrekking tot het verdienen of inwisselen van BWR-punten ofmijlen via onze luchtvaartpartners).
 • Onze Wettelijke Verplichtingen. Om aan wet- en regelgeving te voldoen in overeenstemming met toepasselijk recht, een rechterlijke beschikking, dagvaardingof andere rechtsvoering.
 • Gebruiksvoorwaarden. Wij kunnen onze Gebruiksvoorwaardenen/of andere overeenkomsten of beleid afdwingen of toepassen.
 • E-mails aan Vrienden. Om u toe staan om informatie over onze producten,diensten en Gelicentieerde Hotels door te sturen naar een andere persoon zoals een vriend of een collega. Als u hiervan gebruik wenst te maken zouden wij u kunnen vragen om en gebruik maken van de naam en het e-mailadres van de betreffende persoonom het sturen van dergelijke boodschappen aan een dergelijk persoon door u te faciliteren (en allePersoonlijke Informatie ‒ zoals uw naam en e-mailadres ‒ verschaft in verband met het sturen van dergelijkeinformatie zal aan deze persoon bekend gemaakt worden). Door het gebruik van deze functionaliteit bevestigt u dat u gerechtigd bent tot het gebruik en het aan ons verschaffen van de naam en het e-mailadres van de ontvanger voor dit doel. Wij zullen niet proberen om dePersoonlijke Informatie van de ontvanger te gebruiken voor enig ander doel dan om de e-mail te kunnen versturen, tenzij we een dergelijk ander doel aan u bekend maken op het moment dat u deze Persoonlijke Informatie aan ons verschaft, of tenzij wij deze Persoonlijke Informatie afzonderlijk op andere manieren verzameld hebben.
 • Co-branded creditcard. Om Best Western’s co-branded creditcards te promoten en te beoordelen of iemand hiervoor in aanmerking komt.
 • Overig Gebruik. Wij kunnen uw Persoonlijke Informatie ook op andere manieren dan beschreven gebruikenwanneer uzulke informatie aan ons of voor andere doeleindenmet uw toestemmingverstrekt.

HOE WIJ PERSOONLIJKE INFORMATIE DELEN EN OPENBAAR MAKEN

 • Dochterondernemingen van BWI. Wij kunnen uw Persoonlijke Informatie met Dochterondernemingen van BWI delen zodat zij deze Persoonlijke Informatie kunnen gebruiken voor de in dit Beleid omschreven doeleinden. Dochterondernemingen van BWI dienen uwPersoonlijke Informatie te beschermen op een wijze die verenigbaar is met dit Beleid. BWI is de entiteitdie verantwoordelijk is voor het beheer van dergelijke gezamenlijk gebruiktePersoonlijke Informatie.
 • Gelicentieerde Hotels, Aangeslotenen en Derden. Wij kunnen uw Persoonlijke Informatie ook delen met Gelicentieerde Hotels, Aangeslotenen en andere derden over de hele wereld voor de in dit Beleid omschreven doeleinden (bijvoorbeeld om uw reserveringsinformatie naar het betreffende Gelicentieerde Hotel of Aangeslotene te sturen, om Gelicentieerde Hotels, Aangeslotenen of andere derden te voorzien van informatie over door u in verband met BWR verdiende beloningen,punten of tegoeden, om Gelicentieerde Hotels, Aangeslotenen en derden in staat te stellen te bepalen of u in aanmerking komt voor en/of u,indien u daarvoor toestemming hebt gegeven, te informeren over producten, programma’s, dienstenen speciale aanbiedingen waarvan zij denken dat ze voor u van belang kunnen zijn).
 • Externe dienstverleners. BWI doet een beroep op talrijke externe dienstverleners om namens ons bepaalde producten en diensten te leveren, waaronderreserveringsdiensten, verwerken enfactureren van (creditcard)betalingen, IT-diensten, klantenservice, e-mailbezorgingsdiensten, communicatieen levering van reclame- en marketingmateriaal via e-mail en direct mail, beheren van klantenenquêtes en van Acties, administratie, gegevensanalyse en andere soortgelijke diensten. Wij kunnen uw Persoonlijke Informatie delen om deze derden in staat te stellen deze diensten te verlenen of voorzover anderszins noodzakelijkvoor de lopende bedrijfsactiviteiten van BWI, waaronder programma’s als BWR en Best Western Travel Card. Wanneer we evenwel het verwerken van uw Persoonlijke Informatie aan derden uitbesteden of uw Persoonlijke Informatie aan externe dienstverleners verschaffen, eisen wij van deze derden dat zij uw Persoonlijke Informatie met redelijke veiligheidsmaatregelen beschermen en dat zij het gebruik beperkentot uitsluitend de doeleinden waarvoor wij deze Persoonlijke Informatie aan hen bekend hebben gemaakt.
 • BWR Partners. BWI kan uw Persoonlijke Informatie ook delen met bedrijven waar wij mee samenwerkenof die deelnemen aan ons BWR programmaom u in staat te stellen beloningen, punten of tegoeden te verdienen of in te wisselenin verband met uw lidmaatschap van BWR en in overeenstemming met hoe u deze wenst te verdienen en te besteden (bijv. de keuze van een bepaalde luchtvaartpartner waarbij u BWR-punten kunt verdienen).
 • Acties. Persoonlijke Informatie verschaft in verband met Acties kan gedeeld worden met externe sponsors van dergelijke Acties (onverschillig of deze Acties door ons worden georganiseerd of niet), of anderszins in overeenstemming met de op degelijke Acties van toepassing zijnde regels.
 • Overdracht. In het geval van een reorganisatie, fusie, verkoop, joint venture, cessie, overdracht, of andere beschikking (waaronder in verband met faillissement of vergelijkbare procedures) betreffende het gehele of een deel van het bedrijf, alle of een deel van de activa of aandelenvan BWI of van Dochterondernemingen van BWI,kunnen wij alleinformatie die wij op grond van dit Beleid verzamelen overdragen. Iedere opvolger, rechtverkrijgende of begunstigde kan uw Persoonlijke Informatie als omschreven in dit Beleid gebruiken.
 • Fora van Sociale Netwerken. BWI kan interactieve diensten (zoals message boards, fora en blogs) ter beschikking stellen waardoor u informatieenmateriaal op de Site kunt plaatsen. Wees ervan bewust datinformatie die u via dergelijke diensten openbaar maakt publieke informatie wordt en beschikbaar kan zijn voor bezoekers van de Site en voor het grote publiek. Wij dringen erop aan dat u discreet en voorzichtig te werk gaat bij het beslissen om uw Persoonlijke Informatie, of welke andere informatie dan ook, openbaar te maken door middel van deze diensten. Als u ervoor kiest om vrijwillig uw Persoonlijke Informatie via een dergelijk forum openbaar te maken, dan kan het publiek beschikbaar zijn en door anderenvoor elk doel gebruikt worden.
 • Wetshandhaving; Calamiteiten; Compliance. Wij kunnen uw Persoonlijke Informatie openbaar maken: (i) wanneer we redenen hebben om aan te nemen dat dit nodig is om personen of entiteiten die u, BWI, Dochterondernemingen van BWI, Gelicentieerde Hotels, Aangeslotenen of anderenschade kunnen berokkenen te identificeren, met hen contact op te nemen of gerechtelijke stappen tegen hen te ondernemen; (ii) als we geloven dat toepasselijke wet- of regelgeving (inclusief wet- en regelgeving buiten het land waarin u woont) dit vereist; (iii) als opgedragen door een dagvaarding, gerechtelijk bevel of langs juridische weg; (iv) om onze wettelijke rechten te vestigen of uit te oefenen, ons te verdedigen tegen rechtsvorderingen, of onze activiteiten of die van Dochterondernemingen van BWI, Gelicentieerde Hotelsof Aangeslotenen te beschermen; (v) om de rechten, privacy, veiligheid of eigendommen van BWI, Dochterondernemingen van BWI, Gelicentieerde Hotelsof Aangeslotenen, u of anderen te beschermen; (vi) om activiteiten waarvan vermoed wordt dat deze illegaal zijn te onderzoeken, voorkomen, of hier actie tegen te ondernemen; (vii) om mogelijke fraude te onderzoeken, voorkomen, of hier actie tegen te ondernemen; (viii) om situaties die mogelijk een bedreiging vormen voor de fysieke veiligheid van personen te onderzoeken, voorkomen, of hier actie tegen te ondernemen; (ix) om schendingen van onze Gebruiksvoorwaardenof andere overeenkomsten of beleidte onderzoeken, voorkomen, of hier actie tegen te ondernemen; of (x) als anderszins vereist of toegestaan door de wet.
 • Kredietmachtiging. Als u zich aanmeldt voor een co-branded creditcard van Best Western zal uwPersoonlijke Informatie gebruikt en aan geschikte derden bekendgemaakt worden in overeenstemming met toepasselijke wetten om te bepalen of u in aanmerking komt voor de creditcard en of de uitgever van de creditcard u kredietfaciliteiten zal toestaan en/of deze zal voortzetten.
 • Verantwoordelijkheid bij Overdracht van Informatie. Als een dienstverlener die van ons Persoonlijke Informatie over eenbetrokkene uit de EU ontvangteen actie onderneemt die in strijd is met de beginselen van het EU-US Privacy Shield,zullen wij aansprakelijk zijn voor die acties tenzij wij bewijzen dat wij niet verantwoordelijk zijn voor het veroorzaken hiervan.

NIET-PERSOONLIJKE INFORMATIE

BWI kan ook “Niet-Persoonlijke Informatie,” d.w.z. samengevoegde of geanonimiseerde informatie, demografische informatieen andere informatie die uw specifieke identiteit niet onthult, verzamelen. Omdat Niet-Persoonlijke Informatie u niet persoonlijk identificeert, kunnen wij dergelijke informatie gebruiken en delen metDochterondernemingen van BWI, Gelicentieerde Hotels, Aangeslotenen en andere derden voor ieder doel, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het faciliteren en verbeterenvan uw lopende toegang tot en gebruik van onze Site, het op de beste manier aanpassen van onze diensten aan uw persoonlijke interesses, het analyseren van bezoekpatronen, het uitbreiden en verbeteren van klantenserviceen voor onze overige zakelijke doeleinden. Terwijl u door de Site navigeert kunnen wij en onze dienstverleners bepaalde Niet-Persoonlijke Informatie,zoals het type van uw computer (Windows or Macintosh), schermresolutie, OS versie, internetbrowser en de versie van uw internetbrowser,verzamelen door middel vantechnologieën voor hetautomatischverzamelen van gegevens. 

Daarnaast kunnen wij derden die volg- en adverteerdiensten aanbieden in de arm nemen om namens BWI uw gebruik van de Site te volgen en te analyseren met gebruik van dergelijke technologieën voor het automatischverzamelen van gegevens.Deze derden verzamelen en delen op ons verzoek gebruiksinformatie van de Site met ons over bezoeken aan onze Site, meten en onderzoeken de effectiviteit van onze advertenties, volgen het gebruik van bladzijden en paden gevolgd tijdens bezoeken aan onze Site, helpen ons om onze banneradvertenties op hetinternet gericht in te zetten en het gebruik ervan te volgen, en het gebruik van links van de websites van onzemarketingpartners naar onze Site te volgen. Wij hebben geen controle over de traceringstechnologieën van deze derden of hoe deze kunnen worden ingezet.Als u een vraag heeft over een advertentie of anderegerichte content, dient u rechtstreeks contact op te nemen met de verantwoordelijke aanbieder.
 

COOKIES

Wij kunnen ookinformatie verzamelen die verband houdt met cookies. Een cookie is een eenvoudig tekstbestand dat op uw computer of mobiel apparaat opgeslagen wordtdoor de server van een website. Het bevat anonieme informatie, zoals een unieke identificator en de naam van de website, en enkele getallen en cijfers. Cookies stellen een website in staat om uw voorkeuren en artikelen die u in uw winkelwagentje hebt geplaatst te onthouden.De meeste browsers kunnen u vertellen hoe u nieuwe cookies kunt weigeren, hoe u een bericht kunt ontvangen wanneer u een nieuwe cookie krijgt, en hoe u bestaande cookies buiten werking kunt stellen. De “Help” functiein uw browser zou u moeten kunnen zeggen hoe u dit moet doen. U kunt ook naar www.Allaboutcookies.org gaan. Hier vindt u uitvoerige informatie over het buiten werking stellen van cookies op een groot aantal desktop browsers. Houd er rekening mee dat als u cookies weigert of buiten werking stelt, sommige gedeelten van deze Site ontoegankelijk kunnen worden of niet naar behoren functioneren.

IP-ADRESSEN

Uw IP-adres is een nummer dat uw Internetprovider automatisch toewijst aan de computer die u gebruikt om toegang te verkrijgen tot de Site. Dit nummer wordt automatisch geïdentificeerd en ingelogd in de logfiles van onze server wanneer gebruikers de Site bezoeken, samen met de tijdsduur van elk bezoek en de bladzijde(n) die werd(en) bezocht.Het verzamelen van IP-adressen is een standaardpraktijk op het internet en wordt door vele websites automatisch gedaan. Wij gebruiken IP-adressen voor doeleinden zoals het berekenen van gebruiksniveaus van de Site, als hulp bij het diagnosticeren van problemen met de server, het via Google® captcha valideren van een legitieme gebruikerssessie en het beheren van de Site. Houd er rekening mee dat wij IP-adressen, logfiles van de server en aanverwanteinformatie alsNiet-Persoonlijke Informatie beschouwen, behalve wanneer we op grond van toepasselijke wetgeving verplicht zijn anders te handelen.

DO NOT TRACK

Uw webbrowser kan u laten kiezen of u wilt dat websites in de loop van de tijd informatie verzamelen over uw activiteiten online op verschillende websites of bij verschillende online diensten. Momenteel reageert de Site niet op een dergelijke “Do Not Track” of soortgelijke voorkeuren die u in uw webbrowser geconfigureerd hebt, en de Site kan dus doorgaan met het verzamelen van informatie op de in dit Beleid omschrevenwijze. Wij staan u echter wel, zoals hierboven vermeld in het gedeelte overNiet-Persoonlijke Informatie,een zekere mate van keuze toevoor wat betreft de verzamelde informatie door het aanpassen van de cookie-instellingen in uw browser.

WEBSITES VAN DERDEN

De Site kan links naar websites van derden bevatten. Deze gelinkte sites (waaronder mogelijk de websites van Gelicentieerde Hotels, Aangeslotenen en diverse partnersvan BWR of andere derden) zijn niet onder controle van BWI, en wij zijn niet verantwoordelijk voor de praktijken met betrekking totde privacy of deinhoud van een dergelijke gelinkte site (of voor een link die in een gelinkte site zit). Wij verschaffen dergelijke links uitsluitend voor het gemak, en het feit dater een link op de Site staat wil niet zeggen dat de gelinkte site door BWI of de Dochterondernemingen van BWI onderschreven wordt. Als u besluit een website van een derde die aan deze Site gelinkt is te benaderen doet u dat geheel op eigen risico en met inachtneming van de gebruiksvoorwaarden en het privacybeleid van een dergelijke website. Als u Persoonlijke Informatievia een website van een derde verschaft zal uwPersoonlijke Informatie in overeenstemming met het privacybeleid van deze derde behandeld worden.
 

VEILIGHEID

Omdat de veiligheid van uwPersoonlijke Informatie belangrijk voor ons is,hebben wij veiligheidsmaatregelen getroffendie redelijke voorzorg bieden tegen onbevoegde toegang tot, openbaarmaking, wijziging of vernietiging vanPersoonlijke Informatie. De Persoonlijke Informatie die wij online van u verzamelen wordt door ons en/of onze dienstverleners opgeslagen en beschermd door een combinatie van fysieke en elektronische toegangscontroles, firewall-technologieen andere redelijke veiligheidsmaatregelen. Toch kunnen zulke veiligheidsmaatregelen niet ieder verlies, toegang, misbruik of wijziging van Persoonlijke Informatie voorkomen. Als de wet zulks vereist zullen wij op de hoogte stellen van ieder verlies, toegang, misbruik of wijziging van Persoonlijke Informatiedie u kan raken zodat u de nodige maatregelen kunt nemen om uw rechten te beschermen. Wij kunnen besluiten om u op de hoogte te stellen door middel van post, e-mailof telefoon waar toegestaan door de wet.

Stuur ons geen Betalingsgegevens of Gevoelige Informatie via e-mail of een onbestemd gebied (bijvoorbeeld door het invullen van het nummer van uw creditcard in een "opmerkingen" veld). Als u redenen hebt om aan te nemen dat uw interactie met ons niet langer veilig is (als u bijvoorbeeld denkt dat de veiligheid van een rekening die u bij ons aanhoudt in gevaar is gebracht), dient u ons onmiddellijk van het vermeende probleem op de hoogte te brengen door contact op te nemen met onze afdeling Klantenservice zoals verderop in dit Beleid uiteengezet. Denk er wel aan dat indien u ervoor kiest om ons via de post op de hoogte te brengen, het langer gaat door duren voordat wij op het vermeende probleem kunnen reageren.

UW KEUZES

U kunt altijd kiezen welkePersoonlijke Informatieu ons wilt verschaffen. Als u er evenwel voor kiest om bepaalde gegevens niet te verschaffen kan dat zijn weerslag hebben op sommige van uw ervaringen met ons. Wij kunnen bijvoorbeeld geen reservering accepteren zonder een naam, en als wij uw Persoonlijke Informatie niet kunnen doorgeven aan Gelicentieerde Hotels of Aangeslotenen kunnen wij u mogelijk niet alle of bepaalde reserveringsdiensten, andere diensten of voordelen die verbonden zijn aanlidmaatschapsprogramma’s aanbieden. Evenmin zouden we, als we uw Persoonlijke Informatie niet aan andere derden zoals partners van BWR (bijv. luchtvaartmaatschappijen, uitgevers van kaarten en andere derden) kunnen doorgeven, u alle beschikbare diensten verbonden aan lidmaatschapsprogramma’s kunnen bieden (zoals het verdienen van punten voor vaste klanten van zulke bedrijven), of het verschaffen van dergelijke diensten kan vertraging oplopen. Wij zullen ons best doen om zo snel als redelijkerwijs mogelijk aan uw verzoek te voldoen.

In sommige landen kunnen wetten ter bescherming van persoonsgegevens of andere wetten van ons eisen dat wij uw toestemming verkrijgen alvorens u informatie te zenden waarom u niet specifiek hebt gevraagd. Onder bepaalde omstandigheden kan uw toestemming impliciet zijn (bijv. wanneer informatie vereistis om aan uw verzoeken te voldoen en/ofwanneer u ons vrijwillig informatie hebt verschaft om te gebruiken). In andere gevallen kan van ons gevraagd worden dat wij u uitdrukkelijk om toestemming vragen (bijv. als de verzamelde informatie krachtens lokale regelgeving beschouwd wordt als Gevoelige Informatie).

Als u niet wilt dat wij uw contactgegevens gebruiken om onze eigen producten en diensten en die van derden te promoten, kunt u ervoor kiezen om dergelijke reclame-uitingen gedeeltelijk of helemaal niet meer te ontvangen of uw eerdere toestemming intrekken door contact op te nemen met onze klantenservice als omschreven in de afdeling “Contact met Ons” verderop in dit Beleid. Als u een reclame e-mail van ons ontvangen hebt en niet langer dergelijke e-mails wenst te ontvangen, kunt u dit regelen door gebruik te maken van de functie “afmelden”in de e-mail die u van ons ontvangen hebt. Denk er wel aan dat wanneer u zich afmeldt voor het van ons ontvangen vanreclame e-mails,uw contactgegeven eerder “onderdrukt” dan verwijderd worden.Dit zorgt ervoor dat uw verzoek geregistreerd en bewaard wordt totdat u op een later moment een toestemming verleent die dit opheft. 

Als u een BWR-account heeft vragen wij u om uw communicatievoorkeuren aan te geven op het moment dat u lid van het BWR-programma wordt. Zodra u uw voorkeuren hebt aangegeven, kunt u deze wijzigen door in te loggen op uw account.

Houd er rekening mee dat wij, als u zich op de bovenstaande manier afmeldt,niet in staat zullen zijn om uw Persoonlijke Informatie te verwijderen uit de gegevensbestanden van Gelicentieerde Hotels, Aangeslotenen of andere derden met wie wij uw Persoonlijke Informatie reeds gedeeld hebben.

TOEGANGS- EN WIJZIGINGSRECHTEN

BWI kan u toestaan om bepaalde Persoonlijke Informatie in te zien via de Site of andere online middelen. Informatie over de beschikbaarheid van online middelen om uw Persoonlijke Informatie in te zien is normaliter te vinden op de Site of in de gedrukte materialen waarin dittype Persoonlijke Informatie voor het eerst werd opgenomen.

Op grond van toepasselijk recht kunt u het recht hebben om toegang tot, verwijdering van, of veranderingen van de Persoonlijke Informatie die wij over u bewaren te verzoeken en, indien van toepassing, verzoeken dat wij die Persoonlijke Informatieactualiseren waarvan u vindt dat deze onvolledig, onnauwkeurig of verouderd is.U kunt ook navragen of wij Persoonlijke Informatie bewaren die betrekking op u heeft. Hoewel BWI in goed vertrouwen zal proberen om aan uw verzoek te voldoen, kunnen wij uw Persoonlijke Informatieniet in alle omstandigheden verschaffen, verwijderen of wijzigen. BWI kan bijvoorbeeld Persoonlijke Informatie over u niet veranderen, verschaffen of verwijderen als dit onredelijke moeite of kosten met zich mee zou brengen, of wanneer BWI hierdoor ook informatie met betrekking tot iemand anders zou moeten wijzigen. Daarnaast kunt u, op grond van toepasselijk recht onder sommige omstandigheden, het recht hebben om ons te vragen dat we ophouden met het gebruiken vanPersoonlijke Informatie over u op grond van het feit dat dergelijke Persoonlijke Informatie op oneigenlijke wijze verkregen is of in strijd met de wet is gebruikt. BWI zal gehoor geven aan dergelijke verzoeken waar nodig en binnen de door toepasselijk rechte bepaalde tijden kan, indien dit wettelijk is toegestaan, een gepaste vergoeding in rekening brengen ter dekking van de kosten voor het voldoen aan uw verzoek.

De bovenstaande verzoeken moeten schriftelijk aan de klantenservice van BWI worden gericht als omschreven in de afdeling “Contact met Ons” verderop in dit Beleid. Zorg ervoor dat u uw volledige naam, adres en telefoonnummer vermeldt en een kopie van een legitimatiebewijs (zoals een identiteitskaart of een paspoort) meestuurt zodat wij uw identiteit kunnen vaststellen en kunnen nagaan of wij in het bezit zijn van Persoonlijke Informatie over u, of zodat wij, in het geval dat wij contact met u moeten opnemenvoor aanvullendeinformatie, kunnen vragen dat wij dit vast kunnen stellen.

BEWARING EN MINIMALISATIE VAN GEGEVENS

BWI verzamelt uitsluitend die Persoonlijke Informatiedie noodzakelijk wordt geacht voor het verlenen van de diensten die u wenst te verkrijgen van BWI en om haar rechten uit te oefenen en aan haar verplichtingen als anderszins omschreven in dit Beleidte voldoen. Wijbewaren uw Persoonlijke Informatie slechts zo lang als wij deze nodig hebben voor de doeleinden waarvoor wij deze verzamelen of als anderszins wettelijk toegestaan.


GEBRUIK VAN DE SITE DOOR MINDERJARIGEN

De Site richt zich niet op minderjarigen (zoals gedefinieerd door toepasselijk recht), en wij verzoeken dergelijke personen dan ook om geen Persoonlijke Informatie via de Site te verschaffen. Als wij erachter komen dat wij Persoonlijke Informatie hebben verzameld of verkregen van een minderjarige jonger dan 13 jaar zonder verificatie van toestemming door de ouders, zullen wij die informatie verwijderen. Als u denkt dat wijinformatie afkomstig van of over een minderjarige jonger dan 13 jaar hebben, neem dan contact opmet de klantenservice van BWIals omschreven in de afdeling “Contact met Ons” verderop in dit Beleid. 

EU-US PRIVACY SHIELD

BWI houdt zich aan het U.S.-EU Privacy Shield en het U.S.-Swiss Safe Harbor Framework van hetAmerikaanse ministerie van Handel (“U.S. Department of Commerce”)met betrekking tot het verzamelen, gebruiken en bewaren van Persoonlijke Informatie uit EU-lidstaten enZwitserland. BWI is bezig met het indienen van een door haarzelf opgestelde verklaring(“self-certification”)dat zij zich houdt aan de uitgangspuntenvan het Privacy Shield met betrekking totkennisgeving, keuze, doorsturen, veiligheid, integriteit van gegevens, toegang en handhaving. Als u meer wilt weten over het programma vanhet Privacy Shield en BWI's certificering wilt zien zodra deze is goedgekeurd door het U.S. Department of Commerce, ga dan naar http://www.Privacyshield.gov. Let op: een schendingvan BWI’s verplichtingen met betrekking tot het Privacy Shield kan onderzocht worden door de Federal Trade Commission en/of het Amerikaanse ministerie van Handel. 

Als u van mening bent dat BWI uw Persoonlijke Informatie in strijd met de privacybeginselen van het Privacy Shield (verkeerd) heeft behandeld, neem dan via de klantenservice contact op met BWI met een schriftelijke omschrijving van uw klacht. Na ontvangst van deze schriftelijkeklacht zal een vertegenwoordiger van de klantenservice van BWI contact met u opnemen om een tijd en een manier af te spreken om uw klacht te bespreken. BWI streeft ernaar om alle legitieme klachten over het navolgen van dit Beleid en de privacybeginselen van het Privacy Shield op te lossen, en zal zich in goed vertrouwen inspannen om in gesprek te komen om dergelijke klachten het hoofd te bieden. Voor niet-opgeloste klachten over de privacybeginselen van het Privacy Shield is BWI overeengekomen om deel te nemen in het JAMS EU Privacy Shield Program, een onafhankelijk geschillenbeslechtingsprogramma. Als u niet tijdig een ontvangstbevestiging krijgt van uw klacht, of als uw klacht door BWIniet naar voldoening wordt opgelost, ga dan naar de website van het JAMS Program op https://jamsadr.com/file-an-eu-us-privacy-shield-or-safe-harbor-claim voor meer informatie en/of om een klacht in te dienen.

VRAGEN M.B.T. JURISDICTIE /GEGEVENSOVERDRACHT

De Site en BWI opereren vanuit deVerenigde Staten in overeenstemming met de wetgeving van deVerenigde Staten, en bezoekers van onze Site, degenen die onsPersoonlijke Informatie verschaffen, en degenen die anderszins toestemming geven voor het ontvangen van marketing- of andere informatie van ons, dienen te beseffen dat de wetten van de Verenigde Staten anders kunnen zijn dan die van het land waarin u woont. BWI verklaart of garandeert niet dat de Site of enig deel hiervan geschikt of beschikbaar is voor gebruik in een bepaald gebied. Wie verkiest om toegang te verkrijgen tot de Site doet dat op eigen initiatief en eigen risico en is verantwoordelijk voor het navolgen van alle lokale wetten, regels en regelgeving. Wij kunnen de beschikbaarheid van de Site geheel of gedeeltelijk beperken voor iedere persoon, geografische regio die of rechtsgebied dat wij verkiezen, te allen tijde en uitsluitend naar eigen goeddunken. DoorPersoonlijke Informatie aan ons te verschaffen gaat u akkoord met de overdracht van dergelijke Persoonlijke Informatie naar en het verwerken van dergelijkePersoonlijke Informatiein andere landen dan het land waarin u woont, inclusief landen die een ander gegevensbeveiligingsniveau kennen dan het land waarin u woont, waaronder deVerenigde Staten, waar BWI is gevestigd. Let er daarnaast ook op datals wij Persoonlijke Informatie moeten doorsturen naar Gelicentieerde Hotels, Aangeslotenen, of andere derden op grond van dit Beleid, dergelijke entiteiten al dan niet gevestigd kunnen zijn in landen die als "voldoende" beoordeeld worden op grond van de EU Data Protection Directive of andere wetten.

Privacyrechten voor gebruikers in Californië

Artikel 1798.83 van het Burgerlijk Wetboek van de staat Californië (ook wel bekend als de “Shine the Light” law) eist van bepaalde bedrijven dat zij voldoen aan verzoeken van klanten uit Californiëdie vragen stellen over de handelwijzen van deze bedrijven met betrekking tot het bekend maken van persoonlijke informatie aan derden voor direct marketing-doeleinden van deze derden. Anderzijds kunnen dergelijke bedrijven werken met een beleid om geenPersoonlijke Informatie van klanten bekend te maken aan derden voor direct marketing-doeleinden van deze derdenals de klant ervoor heeft gekozen deze wijze van informatie delen niet toe te staan.Wij werken met een dergelijk beleid. U kunt ervoor kiezen om geen informatie te delenof te vernemen welke rechten u heeft op grond van artikel 1798.83 van het Burgerlijk Wetboek van de staat Californië door een e-mail naar BWI te sturen via CustomerCare@Bestwestern.com of door contact op te nemen met onze klantenservice zoalshieronder omschreven in “Contact met ons.” Denk er wel aan dat wij, om u bepaalde beloningen te kunnen toekennen, uw informatie moeten delen met onze Dochterondernemingen van BWI, Aangeslotenen of externe dienstverleners. Bovendien verschaft u,wanneer u een reservering of verblijf boekt bij een Gelicentieerd Hotel of via een Aangeslotene, uw informatie direct aan dat Gelicentieerd Hotel of die Aangeslotene, en de beperkingen in dit wetsartikel zijn dan niet voor BWI van toepassing met betrekking tot dergelijke informatie. Volg de instructies opdie u van externe dienstverleners krijgt om u afte melden voor hun boodschappen. Al u zich afgemeld heeft zoals boven beschrevenen daarna verkiest om een transactie aan te gaan waarvoor wij uw informatie opnieuw met een dergelijke derde moeten delen, dan zullen uw eerdere afmeldingen niet van toepassing zijn. 

CONTACT MET ONS

Als u vragen over dit Beleid heeft, of uw informatie wilt actualiseren of uw communicatievoorkeuren aanpassen, neem dan contact met ons op via e-mail op CustomerCare@Bestwestern.com, telefonisch op 800-528-1238, of stuur uw brief naar het volgende adres:

Best Western International, Inc.
Customer Care Department
P.O. Box 10203
Phoenix, AZ 85064
Attn: Customer Care

Denk eraan dat berichten via e-mail niet altijd veilig hoeven te zijn; vermeld daarom nooit Betalingsgegevens of Gevoelige Informatie in uw e-mailwisseling met ons. 

VERANDERINGEN VAN HET BELEID

BWI behoudt zich het recht voor dit Beleid te allen tijde te veranderen, aan te passen of te verbeteren.Bovenaan deze bladzijde vindt u de datum waarop dit Beleid voor het laatst is herzien. Als wij een materiële wijziging in dit Beleid doorvoeren, zullen wij op de Site vermelden dat onze privacyprocedures gewijzigd zijn en een link naar het nieuwe beleid plaatsen. Als wij de manier waarop wij uwPersoonlijke Informatie gebruiken substantieel veranderen, zullen wij u dit laten weten door middel van een e-mail gericht aan het e-mailadres dat is opgenomen in uw account (indien van toepassing) en/of door middel van een aankondiging op de homepage van de Site, en zullen wij u in de gelegenheid stellen om u af te melden voor dit nieuwe of gewijzigde gebruik.Veranderingen in het Beleid treden in werking op het moment dat wij het gewijzigde Beleid op de Site gepost hebben. Gebruik van de Site na deze wijzigingen betekent dat u akkoord gaat met het gewijzigde Beleid dat dan van kracht is.

Menu [NL-BE]

 Nederlands ( BE )
Menu